Kerntaken

HMB Milieutechniek draagt zorg voor deskundige asbestverwijdering. Daarnaast staat zij aan de voorkant van technische ontwikkelingen die saneren efficiënter en veiliger maakt maar ook de kosten significant reduceert.  Hemubo heeft er in 2013 bewust gekozen voor de oprichting van een eigen asbestsaneringsbedrijf om de dienstverlening aan corporaties, woningbeheerders en niet op de laatste plaats de bewoners te versterken. Hemubo-bedrijven zijn gewend renovaties ‘lean en mean’ te organiseren. De beschikbaarheid van HMB Milieutechniek verkleint de kans dat een aanvankelijk goed uitgekiend renovatieproces door (onverwachte) aanwezigheid van asbest wordt verstoord. 

Bewonersbegeleiding

Bewoners vinden de verwijdering van asbest in of bij de woning al gauw eng. HMB Milieutechniek heeft alle begrip voor dergelijke gevoelens. Daarom besteden we samen met onze ervaren bewonersbegeleiders veel aandacht aan heldere communicatie met de bewoners over de te verrichten werkzaamheden. In bewonersbijeenkomsten wordt goed uitgelegd wat zij kunnen verwachten.

 In relatie tot asbest heeft HMB Milieutechniek een boekwerk uitgebracht waarin helder voor haar opdrachtgevers staat omschreven wat de geldende wet- en regelgeving zijn. Dit boekje is bewust in een multomap geplaatst, zodat aanvullingen of wijzigingen eenvoudig nagezonden kunnen worden. 

Innovatie

Een belangrijk onderdeel van veilige asbestverwijdering is de ontwikkeling van nieuwe technieken.

FiberCover® is een door HMB Milieutechniek ontwikkeld middel dat de vezelbron bedekt tijdens de sanering, om verspreiding van vezels in de lucht te voorkomen. Momenteel zijn wij in overleg met diverse overheids- en onafhankelijke instanties en worden er door HMB Milieutechniek proefprojecten opgestart om na te gaan hoe deze veelbelovende techniek kan worden ingepast in de Nederlandse wet- en regelgeving. De eerste resultaten zijn veelbelovend en er zijn al meerdere technieken gevalideerd.

Het middel is ook zeer effectief in het verminderen van overlast voor bewoners. De woning hoeft niet meer in containment en de medewerkers zien er niet meer uit als ‘marsmannetjes’. Daarbij zijn er veel voordelen te behalen in de tijd. Voor het project aan de van de Beltstraat in Haarlem van Elan Wonen zijn wij nu in plaats van een week slechts tweeëneenhalve dag in de woning bezig geweest. En voor ons project in Krimpen aan den IJssel van Qua Wonen gingen wij van twee weken naar slechts één dag!

Ook is er binnen Hemubo een nieuwe methode ontwikkeld om asbesthoudende beglazingskit op een handige manier te verwijderen. Hierbij wordt de ruit met kitvoeg en al uitgefreesd door middel van een langzaam draaiende frees met daar aan een speciale stofzuiger bevestigd.

Structuur en werkwijze

HMB Milieutechniek beschikt niet alleen over 10 goed opgeleide asbestverwijderaars. Er is ook bedrijfsbreed geïnvesteerd in opleiding en training. Daardoor heeft Hemubo de beschikking over 2 asbestdeskundigen, 10  deskundige toezichthouders en 20 medewerkers die zijn opgeleid tot ‘deskundig inventariseerder asbest’. Zij kunnen asbest en asbesthoudende materialen herkennen. Juist dat laatste is belangrijk bij de voorbereiding van renovatietrajecten.

De verantwoordelijkheid voor asbestsanering ligt altijd bij de opdrachtgever. Die moet voorafgaand aan de werkzaamheden een onafhankelijk asbestinventarisatie- bureau conform richtlijn SC 540 - een rapportage laten opstellen. Maar in de praktijk sluiten dergelijke rapportages niet goed aan op de te verrichten werkzaamheden. De deskundigheid van de werkvoorbereiders maakt het mogelijk de noodzaak van asbestsanering tijdig te herkennen en een goede plek te geven in het renovatieproces. Mochten zich tijdens het renovatieproces toch nog problemen of incidenten met asbest voordoen, dan beschikt HMB Milieutechniek over goede protocollen; afgestemd op het afzonderlijke werk. Projectleiders kunnen vervolgens de problemen of incidenten op een juiste manier tackelen.